Energia Plus 2023 - dofinansowania na modernizację przedsiębiorstw

1 lutego 2023 r. rozpocznie się IV nabór do programu Energia Plus, skierowanego do przedsiębiorców. Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Dla kogo przeznaczony jest program? Co podlega dofinansowaniu?

Energia Plus dla kogo?

Beneficjentami programu “Energia Plus” są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Energia Plus 2023- terminy i sposób składania wniosków

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski do programu należy składać w terminie od 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dokumenty można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, przy użyciu podpisu elektronicznego. By wysłać wniosek należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/i wybrać odpowiedni program priorytetowy.

Energia Plus IV budżet i formy dofinansowania

Dofinansowanie w IV edycji będzie udzielone w formie pożyczki (budżet na dotacje został wyczerpany w I i II turze). Budżet III edycji programu wynosi 566,931 mln złotych – w formie pożyczki.

Beneficjent w ramach programu może otrzymać pożyczkę od 0,5 mln zł do 500 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych:

 • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej) – oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych beneficjenta w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Okres wdrażania programu

Program Energia Plus realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
 • środki wydatkowane będą do 2025 r.

Energia Plus rodzaje przedsięwzięć podlegające dofinansowaniu

O dofinansowanie w programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się na przedsięwzięcia prowadzące do:

 • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
 • ograniczenia lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery (wskazane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.)
 • poprawy efektywności energetycznej (zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”),
 • poprawy jakości powietrza,
 • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – np. instalacja fotowoltaiczna.
 • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Pełen wykaz dostępny w regulaminie dostępnym tu: ENERGIA PLUS IV

OZE z dofinansowaniem Energia Plus

Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki i innych instalacji odnawialnych źródeł energii, jak pompy ciepła czy turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Energia Plus ocena wniosku o dofinansowanie

Każdy wniosek złożony w ramach programu priorytetowego „ Energia Plus” podlega ocenie według następujących kryteriów:

 1. kryteria dostępu – związane ze spełnieniem ogólnych wytycznych (formalności);
 2. kryteria jakościowe – związane ze stopniem realizacji celów ekologicznych:
  • kryteria jakościowe punktowe;
  • kryteria jakościowe dopuszczające;
 3. kryteria horyzontalne (fakultatywne) – związanych z korzyściami ekologicznymi w szerszej perspektywie.

Minimalny poziom, wymagany dla pozytywnej oceny wniosku, wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów (0 pkt) skutkuje odrzuceniem wniosku.