25% ulga podatkowa dla rolników

Zgodnie z treścią artykułu 13 o Podatku Rolnym, osoby, które zainwestowały w urządzenia służące ochronie środowiska bądź systemy OZE, kwalifikują się do objęcia korzystną ulgą inwestycyjną. Montując instalację fotowoltaiczną w gospodarstwie można dokonać stosownych odliczeń podatkowych.

Ulga podatkowa dla rolników na zakup instalacji fotowoltaicznej przysługuje jednak tylko tym osobom, które deklarują i wykorzystują OZE na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego. Wysokość ulgi wynosi 25% kosztów inwestycji i może być ona odliczana od podatku rolnego w okresie nie dłuższym niż 15 lat.

Ulga podatkowa 25% na zakup instalacji fotowoltaicznej dla rolników – kogo obejmuje?

Do skorzystania z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, przeznaczonej na zakup instalacji fotowoltaicznej upoważnione są osoby fizyczne, a także prawne, jednostki organizacyjne w tym również spółki nieposiadające osobowości prawnej. Z ulgi inwestycyjnej bez problemu skorzystać mogą takie osoby, jak:

  • właściciele gruntów,
  • osoby będące w posiadaniu samoistnych gruntów,
  • użytkownicy wieczyści gruntów,
  • osoby posiadające grunty, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Warto wspomnieć, iż ulga na zakup fotowoltaiki dla rolników jest przyznawana przez burmistrza, wójta bądź prezydenta miasta. Warunkiem jej otrzymania jest przedstawienie dowodu zakupu instalacji fotowoltaicznej po zakończeniu inwestycji. Dodatkowo, do urzędu gminy, prezydium lub siedziby burmistrza, należy dostarczyć prawidłowo wypełniony wniosek, w którym rolnik ubiega się o objęcie go ulgą inwestycyjną.