AgroEnergia 2023 program z dotacją na OZE dla rolników

AgroEnergia to program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje OZE. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów złotych. Jakie są jego główne założenia?

AgroEnergia 2023 cel programu

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

AgroEnergia dla kogo?

Program AgroEnergia skierowany jest do osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Beneficjentem programu może zostać:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

AgroEnergia co obejmuje program?

Program został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy inwestycji w instalacje fotowoltaiczne wiatrowe, pompy ciepła i magazyny energii, natomiast druga obejmuje biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

Zakres I części programu

W I części programu, dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej (w tym OZE) o zainstalowanej mocy od 10 do 50 kWp. Są to:

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczać 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

Zakres II części programu

II część programu obejmuje inwestycje w:

  • biogazownie rolnicze o mocy do 500 kW uzupełnione o instalacje do wytwarzania biogazu rolniczego,
  • elektrownie wodne o mocy do 500 kW.

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte również określone koszty kwalifikowane, takie jak:

  • zakup, montaż i odbiór instalacji oraz środki trwałe (jeśli nie były leasingowane),
  • koszty materiałów, narzędzi i wymaganej infrastruktury oraz wynagrodzenie dla ekip budowlanych.

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć audytu energetycznego ani podatku VAT.

Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji lub jej modernizacji, jak również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Instalacja objęta dofinansowaniem ma służyć jedynie zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych rolnika.

AgroEnergia budżet programu i forma finansowania

Całkowity budżet najnowszego rządowego programu przeznaczonego dla rolników ma wynieść 200 mln złotych. Z czego 170 mln zł będą stanowiły bezzwrotne formy finansowania , a 30 mln zł będzie wsparciem zwrotnym*.

Dofinansowanie w I części programu w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła i magazynów energii:

Moc instalacji [kW] Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

Dofinansowanie w II części programu obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych:

Moc instalacji [kW] Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż [zł]
kW ≤ 150 do 50% 30 000
150 < kW ≤ 300 do 50% 25 000
300 < kW ≤ 500 do 50% 20 000

Dodatkowo dla instalacji hybrydowych dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Terminy i sposób składania wniosków AgroEnergia

Osoby zainteresowane I częścią programu mogą składać wnioski od 01.10.2021 r. do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania dostępnych środków. Nabór do II części jest prowadzony od 20.07.2021 r. do 30.09.2022 r. lub do wyczerpania funduszy.

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Beneficjent nie może korzystać w tym samym czasie z programów Mój Prąd lub Czyste Powietrze. Dofinansowanie z AgroEnergia może być jednak łączone z ulgą termomodernizacyjną, pod warunkiem pomniejszenia odpisu od podatku o wartość przyznanej dotacji.

Ważne!

W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.